Junior Frontend Developer

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote, instructor-led programming course

Overview

A unique experience

Our Frontend course, is a part-time 10 weeks coding bootcamp, where you studying weekday evenings in 1/1 model. It means that you have remote classes on one week and a time to study on your own on another. At the end of the course, you will know how to write a reliable code and create user-friendly frontend apps in programming languages such as JavaScript or TypeScript.

Take-off easily

Joining Bootcamp Training is the easiest and fastest way to enter the IT market. No previous education or coding experience needed.

Practice-oriented

Our Frontend course is designed to teach you how to program step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education.

Curriculum

Course syllabus

Classes take the form of workshops organized remotely in small groups (about 10 students), in which we focus on the practical aspects of the course. During the week off the students complete their homework and prepare for a test. Homework and tests are always based on the material already covered and are based on the previous week's material.

Junior Frontend Developer Course
 1. Development Tools
 2. HTML, CSS, JavaScript
 3. Introduction to TypeScript and ECMAScript 6
 4. Angular application architecture
 5. Data Binding
 6. Components, Directives, and Pipes
 7. MVC pattern, communication between components
 8. Routing
 9. Creating and handling dynamic forms
 10. Reactive Programming (RxJS)
 11. Dependency Injection, Servlets
 12. API Communication, mocking
 13. Modularity, Application optimization
 14. Application testing (Karma, Jest)
 15. Authentication, Security
 16. Interceptor usage
 17. Application State Management (NGXS)
Instructors

Daniel Walendzewicz

Course coordinator

Frontend developer with over 5 years of experience. The huge enthusiast of building web applications in various technologies, mainly Angular and React. Privately interested in cloud solutions, travelling and basketball.

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Wyjątkowe doświadczenie

Nasz kurs Frontend to 10 tygodniowy bootcamp programistyczny, w którym zajęcia odbywają się wieczorami w dni powszednie w modelu 1/1. Oznacza to, że masz zajęcia zdalne w jednym tygodniu i czas na samodzielną naukę w innym. Pod koniec kursu będziesz wiedział jak napisać poprawny kod i stworzyć przyjazne dla użytkownika aplikacje w języku programowania JavaScript i TypeScript.

Przyjazny start

Dołączenie do kursu programowania jest najszybszym sposobem na wejście na rynek IT. Kurs jest od podstaw, choć każde wcześniejsze doświadczenie w programowaniu na pewno przyda się w jego trakcie.

Praktyczne podejście

Nasz kurs Frontend został zaprojektowany tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na pisaniu kodu.

Zajęcia z trenerem

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy.

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Zajęcia mają formę warsztatów organizowanych zdalnie w kameralnych grupach (ok. 10 osób), w czasie których kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne kandydata. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres pracy domowej i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu.

Kurs Junior Frontend Developer:
 1. Narzędzia programistyczne
 2. HTML, CSS, JavaScript
 3. Wprowadzenie do TypeScript i ECMAScript 6
 4. Architektura aplikacji Angular
 5. Data Binding
 6. Tworzenie Komponentów, Dyrektyw i Pipe’ów
 7. Wzorzec MVC, komunikacja między komponentami
 8. Obsługa nawigacji (Routing)
 9. Tworzenie i obsługa dynamicznych formularzy
 10. Programowanie reaktywne (RxJS)
 11. Dependency Injection, Serwisy
 12. Komunikacja z API, mockowanie
 13. Modułowość, optymalizacja aplikacji
 14. Narzędzie konteneryzacji Docker
 15. Testowanie aplikacji (Karma, Jest)
 16. Autentykacja, bezpieczeństwo
 17. Zastosowanie Interceptorów
 18. Zarządzanie stanem aplikacji (NGXS)
Instruktorzy

Daniel Walendzewicz

Koordynator kursu

Programista technologii frontendowych z wieloletnim doświadczeniem. Entuzjasta budowania aplikacji internetowych w rożnych technologiach, głównie Angular i React. Prywatnie zainteresowany rozwiązaniami chmurowymi, miłośnik podróży oraz wielki fan koszykówki.

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Junior Frontend Developer

May 24, 2021

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 1399,00 (1799,00)
PLN 5999,00 (6999,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.