Junior C#/.NET Developer

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote or on-site, instructor-led programming course

Overview

On-site or remote

Our C#/.NET course, is a part-time 16 weeks coding bootcamp, where you studying weekday evenings in 1/1 model. It means that you have classes on one week and a time to study on your own on another. At the end of the course, you will know how to write a reliable code and create user-friendly apps in C# programming language. If you are from Tricity (Poland) you can attend the classes stationary, if you can't or don't want to attend a stationary course - join us remotely! Our platform gives you such opportunities!

Take-off easily

Joining Bootcamp Training is the easiest and fastest way to enter the IT market. No previous education or coding experience needed.

Practice-oriented

Our C#/.NET course is designed to teach you how to program step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education. Moreover, you can participate in classes remotely or stationary (it is your choice).

Curriculum

Course syllabus

Classes take the form of workshops organized in small groups (about 10 students), in which we focus on the practical aspects of the course. During the week off the students complete their homework and prepare for a test. Homework and tests are always based on the material already covered and are based on the previous week's material.

Junior C#/.NET Developer Course
 1. GIT from scratch
 2. C#/.NET basics - variables, types, enumerations, control statements, methods, classes and objects
 3. MS Visual Studio and debugging
 4. C# .NET Framework Essentials
 5. MSSQL Management Studio, MSSQL Essentials
 6. Serilog
 7. EntityFramework
 8. Concurrent and parallel programming
 9. REST, OWIN SelfHost
 10. MicroService Architecture, WindowsServices, TopShelf
 11. SOLID, OOP, Design Patterns
 12. EventStore
 13. TypeScript, Angular
 14. .NET Core, .NET Standard, Docker
 15. TDD, NUnit, Moq
 16. DI using NInject
 17. Git, TortoiseGit, BitBucket
 18. BuildAutomation, CI/CD, TeamCity, Octopus
 19. SCRUM, Kanban, Waterfall
 20. Computer design
 21. Group Project
Instructors

Karol Grodzicki

Course coordinator

C# programmer with several years of experience. Graduate of the Gdańsk University of Technology. Specialist in agile software development methodologies, Professional Scrum Master (PSM).

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Stacjonarnie lub zdalnie

Nasz kurs C#/.NET to 16 tygodniowy bootcamp programistyczny, w którym zajęcia odbywają się wieczorami w dni powszednie w modelu 1/1. Oznacza to, że masz zajęcia w jednym tygodniu i czas na samodzielną naukę w innym. Pod koniec kursu będziesz wiedział jak napisać poprawny kod i stworzyć przyjazne dla użytkownika aplikacje w języku programowania C#. Jeśli jesteś z Trójmiasta możesz uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, jeśli nie możesz lub nie chcesz uczestniczyć w kursie stacjonarnym - dołącz do nas zdalnie! Nasza platforma daje Ci takie możliwości!

Przyjazny start

Dołączenie do kursu programowania jest najszybszym sposobem na wejście na rynek IT. Kurs jest od podstaw, choć każde wcześniejsze doświadczenie w programowaniu na pewno przyda się w jego trakcie.

Praktyczne podejście

Nasz kurs został zaprojektowany tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na pisaniu kodu.

Ty wybierasz tryb nauki!

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy. Ponadto na zajęciach możesz uczestniczyć zdalnie lub stacjonarnie (zajęcia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym).

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Zajęcia mają formę warsztatów organizowanych w kameralnych grupach (ok. 10 osób), w czasie których kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne kandydata. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres pracy domowej i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu.

Kurs Junior C#/.NET Developer:
 1. Wstęp do GIT
 2. C# – podstawy – zmienne, typy, enumeracje, instrukcje sterujące, metody, klasy i obiekty
 3. MS Visual Studio, debugging
 4. C# .NET Framework Essentials
 5. MSSQL Management Studio, MSSQL Essentials
 6. Serilog
 7. EntityFramework
 8. Programowanie współbieżne i równoległe
 9. REST, OWIN SelfHost
 10. MicroService Architecture, WindowsServices, TopShelf
 11. SOLID, OOP, Design Patterns
 12. EventStore
 13. TypeScript, Angular
 14. .NET Core, .NET Standard, Docker
 15. TDD, NUnit, Moq
 16. DI using NInject
 17. Git, TortoiseGit, BitBucket
 18. BuildAutomation, CI/CD, TeamCity, Octopus
 19. SCRUM, Kanban, Waterfall
 20. Budowa komputera
 21. Projekt Grupowy
Instruktorzy

Karol Grodzicki

Koordynator kursu

Programista C# z kilkuletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Specjalista od zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, Professional Scrum Master (PSM).

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Junior C#/.NET Developer

December 13, 2021 - April 11, 2022

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 1799,00 (2399,00)
PLN 7999,00 (8999,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.