Introduction to Linux

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote, instructor-led IT course

Overview

Enter the Linux world

This course is for people who want to learn how to work with Linux using terminal. Training is designed to introduce to this kind of operating system quickly and efficiently. It is conducted in the form of a workshop in which user acquires the knowledge necessary to move around the operating system using terminal. Additionally, the user will gain basic knowledge about script programming, user and group administration and automation.

Take-off easily

Joining this course is the easiest way to learn the basics of Linux operating system with a live instructor.

Practice-oriented

Our courses are designed to teach you all technologies step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education.

Curriculum

Course syllabus

This course is designed to be taken by anyone interested. The knowledge from programming and/or algorithms is helpful but is not needed.

Introduction to Linux
 1. Files and directory management
 2. Administration basics:
 3. User and group management
 4. Add/Modify/Delete privileges
 5. User profiles
 6. System process management
 7. APT/DNF repository
 8. Monitoring system resources
 9. Work with text:
 10. Vim support
 11. less, head and tail functions
 12. sed and regular expressions
 13. Programming basics:
 14. Variables and arguments
 15. Conditional functions
 16. Control loops
 17. Local and global functions
 18. awk module
 19. Automation:
 20. Cron table (crontab)
 21. Aliases
 22. PS1 variable
 23. Command aggregation:
 24. Types of signals
 25. Streams
 26. Pipelines
 27. Communication and information/data retrieval:
 28. SSH and SCP protocol
 29. Downloading files using wget/curl
Instructors

Piotr Chudzik

Course coordinator

Administrator/DevOps with over 5 years of experience in IT - both in Poland and for foreign companies. I have experience in a field of systems and applications administration, but also worked as a team leader and architect. Currently I work as a IT engineer and trainer/lecturer - I try to mix practical knowledge with interesting facts and anecdotes from the IT world in my classes.

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Wejdź do świata Linuksa

Kurs jest kierowany do osób, które chcą poznać świat Linuxa z poziomu terminala. Szkolenie ma na celu sprawne i szybkie wprowadzenie do świata tego systemu operacyjnego. Szkolenie prowadzone jest w trybie warsztatu, w ramach którego użytkownik posiądzie wiedzę niezbędną do poruszania się po systemie operacyjnym za pomocą terminala. Dodatkowo zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu programowania skryptowego, administracji użytkownikami, grupami i automatyzacji.

Przyjazny start

Dołączenie do tego kursu jest najszybszym sposobem na naukę systemu operacyjnego Linux z żywym trenerem.

Praktyczne podejście

Nasze kursy zostały zaprojektowane tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na pisaniu kodu.

Zajęcia z trenerem

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy.

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Ten kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł do niego przystąpić każdy zainteresowany. Wiedza z zakresu programowania i/lub algorytmów będzie pomocna, ale nie jest kluczowa.

Kurs Wprowadzenie do Linuksa
 1. Zarządzanie plikami i katalogami
 2. Podstawy administracji:
 3. Zarządzanie użytkownikami i grupami
 4. Dodawanie/Modyfikacja/Usuwanie uprawnień
 5. Profile użytkownika
 6. Zarządzanie procesami maszyny
 7. Repozytorium APT/DNF
 8. Monitorowanie zasobów maszyny
 9. Praca z tekstem:
 10. Obsługa programu vim
 11. Funkcje less, head, tail
 12. sed i wyrażenia regularne
 13. Podstawy programowania:
 14. Zmienne i argumenty
 15. Funkcje warunkowe
 16. Pętle sterujące
 17. Funkcje lokalne i globalne
 18. Moduł awk
 19. Automatyzacja:
 20. Tablica cron (crontab)
 21. Aliasy
 22. Zmienna PS1
 23. Agregacja poleceń:
 24. Rodzaje sygnałów
 25. Potoki
 26. Strumienie
 27. Komunikacja i pobieranie informacji:
 28. Protokół SSH i SCP
 29. Pobieranie plików za pomocą curl/wget
Instruktorzy

Piotr Chudzik

Koordynator kursu

Administrator/DevOps z 5 letnim doświadczeniem w IT. Posiadam   doświadczenie   z   zakresu   administracji   systemami i aplikacjami, ale również pełniłem rolą team leadera oraz architekta. Na co dzień pracuje w zawodzie oraz jako trener/wykładowca - gdzie staram się przeplatać praktyczną wiedzę z ciekawostkami i anegdotami ze świata IT w swoich zajęciach.

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Introduction to Linux

October 16-24, 2021

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 199,00 (399,00)
PLN 799,00 (1599,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.