Containerization from scratch

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote, instructor-led IT course

Overview

Start your containerization journey

This course is designed for people who want to start their journey with containerization. The training is designed to provide a quick and efficient introduction to Docker and Kubernetes tools. The training is conducted in a workshop format, in which the user will gain the knowledge necessary to move around the world of multi-container applications.

Take-off easily

Joining this course is the easiest way to learn the basics of contanarization with a live instructor.

Practice-oriented

Our courses are designed to teach you all technologies step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education.

Curriculum

Course syllabus

This course is designed to be taken by anyone interested in containerization, with a focus on future software developers, DevOps engineers and administrators.

Contanarization from scratch
 1. Introduction:
 2. Virtualization vs Containerization
 3. What is containerization?
 4. What is container?
 5. What is image?
 6. First steps with Docker CE:
 7. Docker Community Engine installation
 8. Creating the first container
 9. Processes
 10. Logs and container configuration
 11. Images:
 12. Docker Hub introduction
 13. What is tag?
 14. Searching and downloading images
 15. Building images
 16. What is layer?
 17. Creating container by using another container
 18. Dockerfile and instructions
 19. How to use .dockerignore?
 20. Multistaging images
 21. Buildkit and Portainer
 22. Volumens and Networks:
 23. What is volume?
 24. How to create own volume?
 25. How network works in Docker?
 26. Network management
 27. Multicontainer application:
 28. YAML manifesto
 29. Docker Compose
 30. Introduction to Kubernetes
Instructors

Piotr Chudzik

Course coordinator

Administrator/DevOps with over 5 years of experience in IT - both in Poland and for foreign companies. I have experience in a field of systems and applications administration, but also worked as a team leader and architect. Currently I work as a IT engineer and trainer/lecturer - I try to mix practical knowledge with interesting facts and anecdotes from the IT world in my classes.

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Rozpocznij przygodę z konteneryzacją

Kurs jest kierowany do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z konteneryzacją. Szkolenie ma na celu sprawne i szybkie wprowadzenie do tematyki związanej z narzędziami Docker i Kubernetes. Szkolenie prowadzone jest w trybie warsztatu, w ramach którego użytkownik posiądzie wiedzę niezbędną do poruszania się po świecie aplikacji wielokontenerowych.

Przyjazny start

Dołączenie do tego kursu jest najszybszym sposobem na praktyczną naukę podstaw konteneryzacji.

Praktyczne podejście

Nasze kursy zostały zaprojektowane tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na praktycznych zajęciach.

Zajęcia z trenerem

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy.

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Ten kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł do niego przystąpić każdy zainteresowany tematyką konteneryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych programistów, inżynierów DevOps oraz administratorów.

Kurs Konteneryzacja od podstaw
 1. Wprowadzenie:
 2. Wirtualizacja vs konteneryzacja
 3. Czym jest konteneryzacja?
 4. Czym jest kontener?
 5. Czym jest obraz?
 6. Pierwsze kroki z Docker CE:
 7. Instalacja Docker Community Engine
 8. Stworzenie pierwszego kontenera
 9. Procesy
 10. Logi i konfiguracja kontenera
 11. Obrazy:
 12. Wprowadzenie do Docker Hub
 13. Czym jest tag?
 14. Przeszukiwanie i pobieranie obrazów
 15. Budowanie obrazu:
 16. Czym jest warstwa?
 17. Stworzenie obrazu używając inny kontener
 18. Dockerfile oraz instrukcje
 19. Jak używać .dockerignore
 20. Obrazy wielowarstwowe
 21. Buildkit oraz Portainer
 22. Wolumeny i sieć:
 23. Czym jest wolumen?
 24. Jak tworzymy własny wolumen?
 25. Jak działa sieć w Dockerze?
 26. Zarządzanie siecią
 27. Aplikacje multikontenerowe:
 28. Manifest YAML
 29. Docker Compose
 30. Wprowadzenie do Kubernetesa
Instruktorzy

Piotr Chudzik

Koordynator kursu

Administrator/DevOps z 5 letnim doświadczeniem w IT. Posiadam   doświadczenie   z   zakresu   administracji   systemami i aplikacjami, ale również pełniłem rolą team leadera oraz architekta. Na co dzień pracuje w zawodzie oraz jako trener/wykładowca - gdzie staram się przeplatać praktyczną wiedzę z ciekawostkami i anegdotami ze świata IT w swoich zajęciach.

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Containerization from scratch

March 14-18, 2022

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 199,00 (399,00)
PLN 899,00 (1599,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.