Junior Java Developer

Given beneath is the style direct for all the content in the layout, that is, headings, passages, and tributes. Properties other than 'typography' may change as per the plan.

A remote, instructor-led programming course

Overview

A unique experience

Our Java course, is a part-time 16 weeks coding bootcamp, where you studying weekday evenings in 1/1 model. It means that you have remote classes on one week and a time to study on your own on another. At the end of the course, you will know how to write a reliable code and create user-friendly apps in Java programming language.

Take-off easily

Joining Bootcamp Training is the easiest and fastest way to enter the IT market. No previous education or coding experience needed.

Practice-oriented

Our Java course is designed to teach you how to program step-by-step, where about 80% of students' time is spent writing code.

Learn with real people

It is proven that instructor-led courses are much more effective then eg. video based education.

Curriculum

Course syllabus

Classes take the form of workshops organized remotely in small groups (about 10 students), in which we focus on the practical aspects of the course. During the week off the students complete their homework and prepare for a test. Homework and tests are always based on the material already covered and are based on the previous week's material.

Junior Java Developer Course
 1. GIT from scratch
 2. Java basics - variables, types, enumerations, control statements, methods, classes and objects
 3. IDE - Intellij IDEA and debugging
 4. Software development methodologies
 5. GNU / Linux Operating System
 6. Object-oriented programming
 7. Collections and Streams
 8. Concurrent and parallel programming
 9. Functional programming
 10. Application Logs
 11. Software Development Automation (Maven)
 12. Design patterns
 13. Unit tests with JUnit
 14. Containers with Docker
 15. SQL (MySQL) Databases
 16. Java Persistence API (Hibernate)
 17. Frontend development basics with HTML, CSS and Javascript
 18. Application development with Spring Framework
 19. Web applications and REST services (Spring Web MVC)
 20. Spring Boot
 21. Database access using Spring Data
 22. Application access control with Spring Security
 23. Migrating monolithic applications to microservices architecture
 24. Basics of web application development using Angular platform
Instructors

Michal Wojcik

Course coordinator

Java SE/EE developer focusing on web and enterprise class applications, lecturer at Gdansk University of Technology. Fascinated with learning new technologies and sharing his knowledge with others. Privately a member of the widely understood fantasy fandom.

How we do it?

The Teamsharq way

Thanks to the Teamsharq platform we take the remote educational model to the completely new level!

What you need to start the course:

 • Stable Internet connection ( Download 10 Mbps / Upload 5 Mbps)
 • Up to date Web Browser (Best Google Chrome or Mozilla Firefox)
 • Laptop or desktop computer (with microphone)

What Teamsharq provides:

 • Operating system with all the necessary tools directly in your web browser (you don't have to install anything yourself).
 • Performance (you don't have to worry about the components of your computer).
 • Stationary courses level of collaboration (each user has access to own workspace, the instructor can enter student's workspace to help in real-time).
 • Privacy. Workspaces are fully separated from students’ local desktops.
 • 24/7 availability - throughout the course.
Szczegóły

Wyjątkowe doświadczenie

Nasz kurs Java to 16 tygodniowy bootcamp programistyczny, w którym zajęcia odbywają się wieczorami w dni powszednie w modelu 1/1. Oznacza to, że masz zajęcia zdalne w jednym tygodniu i czas na samodzielną naukę w innym. Pod koniec kursu będziesz wiedział jak napisać poprawny kod i stworzyć przyjazne dla użytkownika aplikacje w języku programowania Java.

Przyjazny start

Dołączenie do kursu programowania jest najszybszym sposobem na wejście na rynek IT. Kurs jest od podstaw, choć każde wcześniejsze doświadczenie w programowaniu na pewno przyda się w jego trakcie.

Praktyczne podejście

Nasz kurs Java został zaprojektowany tak, aby pozwolić Ci przyswajać wiedzę krok po kroku. Około 80% czasu studenci spędzają na pisaniu kodu.

Zajęcia z trenerem

Dowiedziono, że zajęcia prowadzone na żywo są dużo bardziej efektywne, niż np. wideo kursy.

Program kursu

Sprawdź program zajęć

Zajęcia mają formę warsztatów organizowanych zdalnie w kameralnych grupach (ok. 10 osób), w czasie których kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne kandydata. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres pracy domowej i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu.

Kurs Junior Java Developer:
 1. Wstęp do GIT
 2. Java – podstawy – zmienne, typy, enumeracje, instrukcje sterujące, metody, klasy i obiekty
 3. IntelliJ Idea, debugging
 4. Metodologie wytwarzania oprogramowania
 5. System operacyjny GNU / Linux
 6. Obiektowość
 7. Kolekcje i strumienie
 8. Programowanie współbieżne i równoległe
 9. Programowanie funkcyjne
 10. Zbieranie logów z działania aplikacji
 11. Narzędzie automatyzacji budowania oprogramowania Maven
 12. Wzorce projektowe
 13. Testowanie aplikacji (testy jednostkowe z wykorzystaniem JUnit)
 14. Narzędzie konteneryzacji Docker
 15. Dostęp do bazy danych za pomocą SQL (MySQL)
 16. Dostęp do bazy danych za pomocą Java Persistence API (Hibernate)
 17. Podstawy tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem HTML+CSS oraz JavaScript+jQuery
 18. Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem Spring Framework
 19. Samodzielne aplikacje oparte na Spring Boot
 20. Aplikacje webowe oraz usługi typu REST oparte na Spring Web MVC
 21. Dostęp do bazy danych za pomocą Spring Data
 22. Kontrola dostępu do aplikacji za pomocą Spring Security
 23. Migracja aplikacji typu monolit na architekturę oparta na mikroserwisach
 24. Podstawy tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem platformy Angular
Instruktorzy

Michal Wojcik

Koordynator kursu

Deweloper Java SE/EE skupiający się głównie na aplikacjach webowych oraz klasy enterprise, wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Zafascynowany poznawaniem nowych technologii i przekazywaniem wiedzy innym. Prywatnie zainteresowany szeroko pojętą fantastyką.

Jak to działa?

Platforma Teamsharq

Platforma Teamsharq to zupełnie nowe spojrzenie na kursy online w czasie rzeczywistym!

Czego potrzebujesz by zacząć kurs:

 • Stałe połączenie z Internetem ( Pobieranie 10 Mbps / Wysyłanie 5 Mbps)
 • Zaktualizowaną przeglądarkę internetową (najlepiej Google Chrome lub Mozilla Firefox)
 • Laptop lub komputer stacjonarny (z mikrofonem)

Co zapewnia platforma Teamsharq:

 • System operacyjny z wszystkimi niezbędnymi narzędziami bezpośrednio w Twojej przeglądarce internetowej (nie musisz niczego instalować samodzielnie).
 • Odpowiednią wydajność (nie musisz się przejmować podzespołami swojego komputera).
 • Możliwość łatwej współpracy (każdy uczestnik kursu ma dostęp do swojej przestrzeni roboczej, jednak trener może w każdej chwili wejść na nią i pomóc kursantowi).
 • Prywatność. Przestrzeń robocza jest całkowicie izolowana od prywatnego komputera kursanta.
 • Dostępność 24/7 – przez cały okres trwania kursu.

Junior Java Developer

December 13, 2021 - May 7, 2022

Language: Polish
Level: Beginner

EUR 1599,00 (2399,00)
PLN 5999,00 (8999,00)
Apply now

Apply now

After you complete your application, the admission manager will be in touch shortly to give you all the necessary information.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.